Huishoudelijk reglement

Dit regelement is aangepast in verband met de AVG wetgeving die al in de privacy statement is verwerkt.

Huishoudelijk Reglement van Schaakvereniging Lekstroom

Leden

Artikel 1.

Zij die als lid wensen toe te treden, dienen te voldoen aan zowel de toelatingsvoorwaarden van de vereniging, de regionale schaakbond als de landelijke schaakbond. Leden zullen worden geregistreerd als KNSB-lid en kunnen als zodanig alleen deelnemen aan competitiewedstrijden nadat zij zich schriftelijk hebben laten registreren bij de secretaris als lid en de contributie voor dat lopende jaar hebben voldaan.

Artikel 2.

Het bestuur zal de toegelaten leden bekend maken.

Artikel 3.

Moedwillige beschadigingen aan eigendommen van de vereniging of door haar in huur geno­men, ter leen ontvangen of anderszins in gebruik verkregen goederen, komen voor rekening van de dader. Het bedrag van de schadevergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 4.

Verandering van woon- of postadres moeten binnen acht dagen schriftelijk aan de secretaris worden medegedeeld.

Artikel 5..

De leden kunnen wegens gedrag, wat indruist tegen algemeen geldende regels van moraal en fatsoen, voor een onbepaalde tijd worden geschorst.

Artikel 6.

Wanneer een lid zijn lidmaatschap tussentijds opzegt, eindigt zijn\haar lidmaatschap na vijf werkdagen nadat de secretaris deze boodschap schriftelijk ontvangt en alle financiële verplichtingen jegens de vereniging voor het betreffende boekjaar zijn voldaan.

Bestuur

Artikel 7.

Het bestuur bestaat tenminste uit:

 • een voorzitter;
 • een secretaris;
 • een penningmeester.

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 • na drie jaar na het moment van aantreden;
 • op het moment dat de bestuurder zich niet meer herkiesbaar stelt of herkiesbaar is;
 • door overlijden van een bestuurslid;
 • bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 • bij ontslag van een bestuurslid in een vergadering waarin het voltallig bestuur aanwezig zijn (een ontslagen bestuurslid is niet herkiesbaar).

Artikel 9.

Het bestuur is belast met de uitvoering van de statuten, het huishoudelijk reglement, benevens alle andere regels, bepalingen en besluiten van de vereniging.

Het heeft het recht dispensatie te verlenen, behalve van de statuten en die artikelen waarvan de beslissing aan de algemene vergadering is overgegeven.

Het is verplicht van alle dispensaties mededeling te doen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur beslist verder in alle gevallen waarin niet in de bovengenoemde is voorzien.

Artikel 10.

De voorzitter leidt de vergaderingen oefent toezicht uit op het volvoeren van de taak van de overige bestuursleden. Hij/zij is de woordvoerder van het bestuur, hij mag alle uitgaande stukken van de vereniging ondertekenen.

Artikel 11.

De secretaris houdt in daarvoor bestemde boeken of programma’s de notulen van alle vergaderingen bij. Deze worden na goedkeuring door de vergadering, door hem/haar en door de voorzitter ondertekend. Hij/zij voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij/zij ondertekent alle van hem uitgaande stukken en is verplicht hiervan een kopie te houden. Hij/zij is belast met het bijhouden van de ledenlijst. In de Algemene Ledenvergadering brengt Hij/zij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij/zij heeft het beheer over het archief

Bij ontstentenis van de voorzitter neemt hij/zij diens functie waar. Hij/zij treedt, zolang zijn waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

Artikel 12.

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij/zij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden per­soonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan aantonen. Hij/zij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van toepassing van de reglementen, de besluiten van de algemene vergadering en de bestuursbesluiten. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties.

(1) In de algemene vergadering brengt hij/zij verslag uit van zijn beheer over het voorgaande vereni­gingsjaar. Gelden welke niet nodig zijn voor het dekken van de lopende uitgaven, worden door hem eventueel belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelingen.

Artikel 13.

Het beheer van de penningmeester wordt gecontroleerd door een kascommis­sie. Deze commissie bestaat uit leden die worden benoemd buiten het bestuur op de algeme­ne vergadering De controle vindt minstens eenmaal per jaar plaats en de commissie brengt van haar bevindingen verslag uit bij het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 14.

De algemene bestuursleden moeten desverlangd iedere van eerder genoemde bestuursleden behulp­zaam zijn of zo nodig vervangen en zijn belast met de taak die aan hen in onderling overleg der bestuursleden zijn toebedeeld.

Artikel 15

Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan is hij verplicht van zijn voornemen, zes weken van te voren, schriftelijk kennis te geven aan de secretaris.

Bij tussentijds aftreden van een der bestuursleden wordt diens functie door een van de overige bestuursleden waargenomen, totdat in de ontstane vacature is voorzien, onvermin­derd het bepaalde in artikel 12 aan het slot.

Wenst het bestuur in zijn geheel tussentijds af te treden, dan is de secretaris verplicht om binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven en blijven de bestuursle­den demissionair in functie tot het nieuwe bestuur is gekozen.

Artikel 16.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur is belast met de regeling van dagelijkse zaken en neemt besluiten in spoedeisende zaken. Van de gedane handelingen is men verplicht om, desgevraagd, op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering verantwoording af te leggen.

Artikel 17.

Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerstvolgende Algemene Leden­vergadering; welke het besluit kan bekrachtigen, wijzigen of vernietigen.

Artikel 18.

Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur geschorst worden tot aan een, binnen een maand , te beleggen Algemene Ledenvergadering. Deze kan de schorsing opheffen of de persoon uit zijn functie ontzetten. Bij verzuim tot het houden van de bedoel­de vergadering vervalt de schorsing automatisch.

Artikel 19

Het bestuur is in al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenverga­dering.

Artikel 20.

De bestuursvergaderingen hebben plaats:

 • op verlangen van de voorzitter;
 • op verzoek van minstens drie bestuursleden;

Algemene Ledenvergadering

Artikel 21

Het bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering uit:

 • jaarlijks ingevolge het bepaalde bij de statuten;
 • op schriftelijk verzoek van minstens drie bestuursleden;
 • in de gevallen waarin dit reglement zulks voorschrijft;

Artikel 22

De oproep tot het houden van een Algemene Ledenvergadering geschiedt minstens twee weken van tevoren, door middel van een mededeling aan de leden.

Artikel 23.

Kandidaatstellingen moeten minsten vijf werkdagen voor de te houden vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

Geldmiddelen

Artikel 24.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributie van reguliere leden

b. bijdrage van ondersteunende leden

c. andere inkomsten

sub a:

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door het bestuur en bekrachtigd door stemming in de Algemene Ledenvergadering.

sub b:

De wijze van inning wordt vastgesteld door het bestuur.

Artikel 25.

Het bestuur heeft het recht om leden, die na 2 (zegge twee) maningen, hun financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomen, te ontzetten uit het lidmaatschap van vereniging. Bovengenoemd lid zal pas gesaneerd worden richting de KNSB, zodra bovenstaande voorwaarde is vervuld. De betalingsverplichtingen jegens de vereniging vervallen hier overigens niet mee.

Wedstrijd en trainingen

Artikel 26.

Het bestuur is gemachtigd maatregelen te nemen ter handhaving van de orde bij de wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten.

Artikel 27

De teamleider, c.q. coach, is verantwoordelijk voor zijn team gedurende de wedstrijd in doen en laten in de breedste zin van het woord. Dit ontslaat de teamleden uiteraard niet van hun persoonlijke verantwoordelijkheden.

Algemeen

Artikel 28.

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin door de statuten en de reglementen niet is voorzien.

Artikel 29.

Veranderingen in dit huishoudelijke reglement, welke niet in strijd zijn met de statuten, kunnen alleen door de Algemene Ledenvergadering worden aangebracht met ten minste twee/derde van de aanwezige stemmen.

Artikel 30.

Ieder lid wordt geacht om de statuten en de huishoudelijke reglementen te kennen, alsmede de wettig gestelde regels en bepalingen.

Enter your keyword