Statuten

Artikel 1. Naam en zetel

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Lekstroom.

1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeen­te Nieuwegein.

Artikel 2. Inrichting

2.1 Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de Algemene Ledenvergade­ring, alsmede alle overige perso­nen en commissies die krachtens de statuten door de Algemene Ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2.2 De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3. Duur en boekjaar

3.1 De vereniging is opgericht op 1 september 2015 te Nieuwegein.

3.2 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 4. Doel

4.1 De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorde­ren van de schaaksport in al zijn verschijningsvormen.

4.2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het lidmaatschap te verwerven van de Stichts-Gooise Schaakbond, in deze statuten nader aan te duiden als: de bond;
 2. deel te nemen aan de door de onder a genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
 3. wedstrijden te organiseren;
 4. evenementen op het gebied van de schaaksport te organiseren.

Artikel 5. Leden

5.1 Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.

5.2 Personen die door de bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet als lid van de vereniging worden toegelaten.

5.3 In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene alsnog door de eerstvolgend plaatsvindende Algemene Ledenvergadering tot toelating worden besloten.

5.4 De Algemene Ledenvergadering kan een lid wegens zijn bijzondere verdien­sten voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen.

Artikel 6. Verplichtingen

6.1 De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2 lid 1, na te leven;
 2. de statuten en reglementen van de bond, besluiten van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
 3. de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden;
 4. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bond in naam van de vereniging aangaat, voor zover laatstbe­doelde verplich­tingen betrekking hebben op de leden van de vereni­ging.

6.2 Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtne­ming van het bepaalde in artikel 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

6.3 Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de Algemene Ledenvergade­ring vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

Artikel 7. Schorsingen en Royement

7.1 Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het artikel 5 van het huishoudelijk reglement aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelne­men, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbon­den rechten kunnen worden ontzegd.

7.2 Royement

 1. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgespro­ken.
 3. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrij­ven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 4. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepster­mijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokke­ne is tevens bevoegd zich in bedoelde vergade­ring door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 8. Geldmiddelen

8.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. ontvangsten uit wedstrijden;
 3. bijdragen van donateurs;
 4. andere inkomsten.

8.2. Hoogte contributie:

De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, welke door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Wanneer het lidmaatschap eindigt blijft men contributie verschuldigd tot en met de opzegtermijn van één maand.
8.3 Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

Artikel 9. Einde lidmaatschap

9.1 Het lidmaatschap eindigt:

 • door overlijden van het lid;
 • door opzegging van het lid;
 • door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
 • door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 2.

9.2 Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplich­tingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu­ren.

9.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeg­termijn van één maand na het einde van de lopende maand.

9.4 Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld.

Artikel 10. Ondersteunende leden

10.1 De vereniging kent behalve leden ook ondersteunende leden. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging door een jaarlijkse bijdrage steunen.

Artikel 11. Bestuur

11.1 Samenstelling

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de Algemene Ledenvergadering uit de leden worden gekozen.
 2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergade­ring.
 3. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.

11.2 Kandidaatstelling

 1. Tot aan de aanvang van de Algemene Ledenvergadering kunnen door het bestuur of door de leden schriftelijk kandidaten -met hun bereidver­klaring- worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
 2. Aan een kandidaatstelling kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering.
 3. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het onder b gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in haar keus.

11.3 Zittingsperiode

 1. Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van tenminste drie jaar en zijn terstond herkiesbaar voor maximaal één volgende periode van drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
 2. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.
 3. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaar­lijkse Algemene Ledenvergadering.

11.4 In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan medede­ling aan alle leden.

11.5 Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangele­genheid betreft die tot de werkkring van twee of meer be­stuursle­den behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereni­ging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

11.6 De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 12. Bestuurstaken

12.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

12.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

12.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel 13. Bestuursvergadering

13.1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

13.2 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

13.3 Stemmen:

 1. Alle besluiten, daaronder begrepen besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in vergadering genomen besluiten betreft de meerder­heid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 2. Blanco-stemmen zijn ongeldig.

13.4 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.

13.5 Voorzitter

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

13.6 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

14.1 De vereniging wordt in en buiten rechte mede vertegenwoordigd door: de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penning­meester.

14.2 De vereniging wordt op afdelingsvergaderingen van de bond, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat bevoegd is om op deze vergade­ring deel te nemen aan de verkiezing van leden-afgevaar­digden, alsmede bevoegd is om de vereniging als lid-afgevaardigde verkies­baar te doen stellen, in welk laatste geval hij bij verkiezing de vereni­ging in die functie zal vertegenwoordigen:

14.3 Bevoegdheid.

 1. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de ver­eni­ging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 2. Het bestuur is bevoegd subsidie aan te vragen.

14.4 Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordi­gingsbe­voegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

Artikel 15. Rekening en verantwoording

15.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

15.2 Het bestuur brengt – behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door tenminste twee bestuur­ders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuur­ders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

15.3 Kascommissie

 1. Tenzij de Algemene Ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de Algemene Ledenvergadering een kascom­missie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 2. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van één jaar en zijn terstond herkiesbaar.
 3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

15.4 Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoe­ken, kunnen de Algemene Ledenvergadering verzoeken voor rekening van de vereniging zich te laten bijstaan door een deskundige. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ver­schaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

15.5 De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

15.6 Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

15.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 16. Algemene Ledenvergadering

16.1 Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

16.2 De agenda van deze vergadering bevat onder meer:

 1. bespreking van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
 2. jaarverslag over de gang van zaken en het gevoerde beleid;
 3. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
 4. vaststelling van de contributie;
 5. vaststelling van de begroting;
 6. voorziening in vacatures;
 7. rondvraag.

16.3. Voorts worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

16.4 Algemene Ledenvergadering

 1. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inacht­neming van het bepaalde in het volgende lid.

16.5 Termijn

 1. De Algemene Ledenvergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
 2. De bijeenroeping geschiedt door middel van een mededeling aan alle leden, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Artikel 17. Toegang en besluitvorming Algemene Ledenvergadering

17.1

 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden; een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a bedoelde personen.

17.2

 1. De in lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
 2. Jeugdleden die bij de aanvang van het boekjaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt zijn niet stemgerechtigd ten aanzien van bestuursbenoemingen, statutenwijzigingen, ontbinding van de vereni­ging en goedkeuring jaarrekening.
 3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

17.3

 1. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrach­te geldige stemmen.
 3. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar oordeel van de voorzitter:
 • blanco zijn;
 • zijn ondertekend;
 • onleesbaar zijn;
 • een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 • de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
 • voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
 • meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

17.4

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergade­ring een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

17.5

 1. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrach­te geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
 2. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
 3. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
 4. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.

17.6 Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.

17.7

 1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover niet gestemd werd over een niet schrifte­lijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit ver­langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18. Bevoegdheden Algemene Ledenvergadering

Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

Artikel 19. Leiding en notulering Algemene Ledenvergadering

19.1 De Algemene Ledenvergadering en worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Algemene Ledenvergadering daarin zelf.

19.2 Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering besproken.

Artikel 20. Algemene reglementen

20.1 De Algemene Ledenvergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waar­in de taken en bevoegdheden van de organen kunnen worden gere­geld.

20.2 De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 21. Statutenwijziging

21.1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering , waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

21.2

 1. Het bijeenroepen van Algemene Ledenvergadering en is geregeld in artikel 16.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging doen, moeten daarbij zorgen dat bij de oproeping in het clubblad of bij de schriftelijke kennisgeving een af­schrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, wordt gepubliceerd.

21.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegen­woordigd is.
Indien geen twee/derden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergade­ring bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen, mits de meerderheid van ten minste twee/derden van de uitge­brachte geldige stemmen.

21.4 De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering . Hiervan wordt medede­ling gedaan in het clubblad of op de website.

Artikel 22. Ontbinding en vereffening

22.1 De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering , genomen met ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

22.2 Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

22.3 Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

22.4 Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen doel.

22.5 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereni­ging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering , gehouden op xxxxxxxxx, te Nieuwegein.

Enter your keyword